Privacyverklaring

The Next Step B.V. tevens handelend onder de naam ‘Safe Back to Work’ (hierna ook: “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Op die verwerkingen is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (“persoonsgegevens”), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen op onze website.

Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke

The Next Step B.V. t.h.o.d.n. Safe Back to Work
Dril 12
1131 ZS Volendam
085-03035348
info@safebacktowork.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Safe Back to Work verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Onze dienstverlening omvat onder meer het aanbieden en uitvoeren van (snel)testen die uitwijzen of een persoon al dan niet besmet is met een bepaald virus, in het bijzonder het COVID virus, alsmede het bieden van consultancy diensten in het kader van het creëren van een veilige werkomgeving bij onze opdrachtgevers.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, of wanneer u onze website bezoekt, dan wel contact met ons opneemt. Hieronder lichten we dat nader toe.

Teneinde via onze website dan wel telefonisch, een afspraak voor een (snel)test te maken, kunnen wij de navolgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
• Voor- en achternaam
• Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht

Wij verwerken deze persoonsgegevens in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een opdracht tot dienstverlening.

Indien er in het kader van een groep A meldingsplichtige infectieziekte (bijvoorbeeld COVID-19) een positieve testuitslag is, geldt voor ons een meldingsplicht bij de GGD in uw regio. Wij zullen in dat geval tevens uw woonplaats en BSN opvragen. Deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd met het doel om de melding bij de relevante GGD te doen.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving.

Tijdens het gebruik van onze (mobiele) website, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en/of de pagina’s die u bekijkt
• Locatiegegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website mede ter verbetering daarvan en om statistische analyses te verrichten.

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld BIG-artsen en verpleegkundigen voor het afnemen van (snel)testen, alsook betaalplatformen voor het verwerken van de betalingen. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens;
2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken (bijvoorbeeld de GGD).

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en overige rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken.

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring weergegeven contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren.

Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Amsterdam, 27 november 2020

Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@safebacktowork.com.