Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Safe Back To Work B.V. (hierna: “Safe Back to Work”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81353774 en gevestigd aan de Koppelkade 3, 1391 CT te Abcoude.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbod: iedere aanbieding, offerte of uitnodiging van Safe Back to Work tot het verrichten van Diensten aan een Opdrachtgever.

Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een of meerdere Dienst(en) afneemt bij Safe Back to Work.

Diensten: Het – al dan niet op locatie – aanbieden en (doen) uitvoeren van (snel)testen die uitwijzen of een Persoon al dan niet besmet is met een bepaald virus, in het bijzonder het COVID virus, alsmede het bieden van (consultancy) diensten in het kader van het creëren van een veilige werkomgeving bij Opdrachtgever.

Opdrachtgever: een Bedrijf of een Persoon.

Overeenkomst: de overeenkomst – daaronder begrepen een geaccordeerde offerte – tussen Opdrachtgever en Safe Back to Work met betrekking tot het leveren van een of meerdere Dienst(en) door Safe Back to Work aan Opdrachtgever inclusief deze algemene voorwaarden.

Persoon: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een of meerdere Dienst(en) afneemt bij Safe Back to Work.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, elke Overeenkomst en op elke Dienst die door Safe Back to Work wordt aangeboden aan Opdrachtgever.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever – al dan niet digitaal – de mogelijkheid om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Safe Back to Work deze algemene voorwaarden achteraf aan Opdrachtgever beschikbaar stellen.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij dit expliciet en schriftelijk met Safe Back to Work is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van een Bedrijf wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Safe Back to Work behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden zoals beschikbaar via de website van Safe Back to Work zal gelden voor iedere Dienst die na inwerkingtreding van de nieuwe versie wordt afgenomen. In geval van een doorlopende Overeenkomst, zal Safe Back to Work Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de wijziging dient Opdrachtgever dit onverwijld – in ieder geval binnen 7 dagen – bij Safe Back to Work aan te geven. In voorkomend geval blijft de voorheen geldende versie van de algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst, dan wel heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de Overeenkomst per ingangsdatum van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op te zeggen.

5. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of (kunnen) worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. In het geval Safe Back to Work niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Safe Back to Work gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Safe Back to Work behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever te weigeren. In voorkomend geval zal Safe Back to Work de (potentiële) Opdrachtgever onverwijld informeren.

3. Safe Back to Work is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan een dergelijke vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele termijnindicaties in het Aanbod zijn steeds indicatief en geven Opdrachtgever nimmer enig recht op ontbinding en/of (schade)vergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Safe Back to Work een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres, dan wel nadat Opdrachtgever een voorstel of offerte van Safe Back to Work heeft geaccepteerd.

2. Een Bedrijf kan een Dienst niet annuleren of herroepen, noch de Overeenkomst herroepen, tenzij anders wordt overeengekomen tussen Bedrijf en Safe Back to Work. In ieder geval behoudt Safe Back to Work zich het recht voor om de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Bedrijf.

3. Een Persoon heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping van de Dienst, tenzij Safe Back to Work reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Dienst. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Leeftijd

1. Safe Back to Work biedt haar Diensten in beginsel uitsluitend aan, aan Opdrachtgevers die de leeftijd van 18 jaar reeds hebben bereikt.

2. Indien een Opdrachtgever de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Safe Back to Work zal zich inspannen om de Dienst(en) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Safe Back to Work staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een specifiek resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hoewel (snel)testen door Safe Back to Work met de grootst mogelijke kennis en zorgvuldigheid worden uitgevoerd, garandeert Safe Back to Work niet dat de uitslag van dergelijke testen te allen tijde 100% betrouwbaar is.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd eenzijdig de locatie en/of het tijdstip van de Dienst(en) aan te passen en/of te verplaatsen, behoudens met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Safe Back to Work. Safe Back to Work kan aan deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring additionele voorwaarden verbinden waaronder het aanpassen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding(en) en/of kost(en).

3. Opdrachtgever is verplicht alle door Safe Back to Work verzochte informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Dienst en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Dienst. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Safe Back to Work aangeboden Dienst(en) en vergoedingen zijn gebaseerd. Safe Back to Work heeft het recht haar Dienst(en) en daarmee samenhangende vergoedingen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. Safe Back to Work is nimmer aansprakelijk voor de eventuele gevolgen (schade, kosten etc.) van verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie door Opdrachtgever.

4. Safe Back to Work is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Safe Back to Work verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Safe Back to Work voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is Safe Back to Work niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Safe Back to Work, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden.

6. Alle opdrachten aan Safe Back to Work worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Safe Back to Work. Safe Back to Work is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 7 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Dienst met zich brengt dat deze na voltooiing eindigt.

2. Zowel Opdrachtgever als Safe Back to Work kan de Overeenkomst buiten rechte (geheel of gedeeltelijk) schriftelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de tekortschietende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van de verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Safe Back to Work ten tijde van de ontbinding reeds Diensten en/of daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever aan Safe Back to Work de tot dan daadwerkelijk door Safe Back to Work gemaakte kosten verschuldigd tegen het overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als Safe Back to Work kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.

6. In geval van opzegging of ontbinding zoals bedoeld in dit artikel, is Safe Back to Work nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen en/of schadevergoeding. Door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen of betalingen uit hoofde van de Overeenkomst zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Vergoeding en betaling

1. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding voor de Dienst aan Safe Back to Work te voldoen op de door Safe Back to Work aangegeven wijze.

2. Alle op de website van Safe Back to Work getoonde prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

3. Een Persoon is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand aan de uitvoering van de Dienst volledig te voldoen. Tenzij anders overeengekomen heeft een Bedrijf de mogelijkheid om (een deel van) de vergoeding achteraf te betalen met inachtneming van een uiterlijke betalingstermijn van 7 dagen na uitvoering van de Dienst.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden door Safe Back to Work aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Een Bedrijf is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van een Bedrijf door Safe Back to Work haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Safe Back to Work is gerechtigd om geldende vergoedingen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van vergoedingen.

8. Wanneer een Bedrijf niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, is een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Een Persoon zal in voorkomend geval eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen waarbij de Persoon de gelegenheid krijgt om alsnog – binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning – aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien de Persoon na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet heeft betaald, is de Persoon in verzuim. Vanaf de datum dat een Opdrachtgever in verzuim is, is Safe Back to Work gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Safe Back to Work, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening aan Safe Back to Work.

9. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Safe Back to Work maakt als gevolg van de niet-nakoming van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever. In het geval van een handelsovereenkomst ex artikel 6:119a BW bedragen de hiervoor bedoelde kosten tenminste 15% van het factuurbedrag (met een minimum van EUR 250,-) en EUR 30,- aan administratiekosten.

10. Indien Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Safe Back to Work gerechtigd om nog te verrichten Diensten, dan wel resultaten van reeds verrichte Diensten, per direct op te schorten onder schriftelijke bevestiging aan Opdrachtgever. Safe Back to Work is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar Diensten, dan wel daaruit voortvloeiende resultaten.

Artikel 9 – Consultancy

1. Een Dienst van Safe Back to Work kan bestaan uit het geven van een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging (“consultancy”). De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 2. De door Safe Back to Work verstrekte consultancy, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Opdrachtgever zal Safe Back to Work schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de consultancy werkzaamheden alle informatie en omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Safe Back to Work kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of een Dienst, Opdrachtgever verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Safe Back to Work gerechtigd om haar Dienst(en) op te schorten totdat de benodigde informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade en/of kosten uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Safe Back to Work is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of Opdrachtgever doorverwezen wordt naar een derde.

Artikel 11 – Gegevensverwerking en beveiliging

1. Safe Back to Work gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze conform de geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken. Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens is te vinden via de Privacyverklaring van Safe Back to Work.

2. Opdrachtgever staat er zelf voor in dat de door hem verstrekte (persoons)gegevens niet onrechtmatig en/of inbreuk maken op de rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Safe Back to Work tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met dergelijke (persoons)gegevens.

3. Opdrachtgever erkent en accepteert dat Safe Back to Work de mogelijkheid heeft om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken, uitsluitend in het kader van referenties in offertes.

Artikel 12 – Geheimhouding

1. Safe Back to Work en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Safe Back to Work bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Safe Back to Work is verkregen.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud van consultancy adviezen, rapportages en gerelateerde documentatie te delen met derden.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet wanneer Safe Back to Work op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is om bepaalde vertrouwelijke informatie – bepaalde persoonsgegevens daaronder begrepen – (mede) aan een derde (zoals de GGD) te verstrekken. Safe Back to Work is nimmer gehouden tot enige (schade)vergoeding voor eventueel hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen.

4. Voor de overdracht of publicatie van vertrouwelijke informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Safe Back to Work aan derden worden verstrekt, is te allen tijde de schriftelijke toestemming van Safe Back to Work vereist.

5. De geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel gelden tevens voor eventueel door Safe Back to Work respectievelijk Opdrachtgever in te schakelen derden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Safe Back to Work voor directe en indirecte schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitdrukkelijk en voor zover wettelijk toelaatbaar, uitgesloten.

2. Voor zover de aansprakelijkheid door Safe Back to Work niet kan worden uitgesloten, is de schade voor een gebeurtenis, waarbij een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Safe Back to Work ten aanzien van het betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd. Indien er door de verzekeraar niet tot enige vorm van uitkering wordt overgegaan, dan is de schade in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade en met een maximum van de totale vergoeding die in het kader van de Overeenkomst is gefactureerd aan Opdrachtgever.

3. Onder ‘directe schade’ in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: (i) materiele schade en kosten die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van het handelen door Safe Back to Work (ii) redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van die schade, (iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak en de aansprakelijkheid.

4. Safe Back to Work sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor ‘indirecte schade’ waaronder in ieder geval wordt begrepen: gevolgschade, winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komen te vervallen indien de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens de directie van Safe Back to Work.

6. Een vordering tot vergoeding van enige schade kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever Safe Back to Work binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Safe Back to Work deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming te bevatten zodat Safe Back to Work in staat is om adequaat te reageren. Een vordering tot schadevergoeding komt verder te vervallen wanneer deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Safe Back to Work binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

Artikel 14 – Overmacht

1. Safe Back to Work is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Safe Back to Work wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van leveranciers van Safe Back to Work, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Safe Back to Work zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Safe Back to Work of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Safe Back to Work buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van een overmachtssituatie die langer dan 30 dagen voortduurt, hebben zowel Opdrachtgever als Safe Back to Work het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk, buitengerechtelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Safe Back to Work is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Safe Back to Work verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Safe Back to Work zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Safe Back to Work van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Safe Back to Work voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Dienst(en) van Safe Back to Work of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Dienst(en), is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@safebacktowork.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Safe Back to Work de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Safe Back to Work zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Safe Back to Work en Opdrachtgever zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op de deze algemene voorwaarden, de Dienst(en), de Overeenkomst en/of overige rechtsverhoudingen tussen Safe Back to Work en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, de Dienst(en) en/of Overeenkomst tussen Safe Back to Work en Opdrachtgever, en welke niet via de klachtenprocedure van artikel 16 onderling kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, februari 2021

Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@safebacktowork.com.